2006


A.A.Bykov, A.K.Bakarov, D.R.Islamov, Z.D.Kvon, A.I.Toropov
Laboratory of Physics and Technology of Structures Based on А3В5 Compounds.
A.V.Vorobyev, K.Fridland, Yu.S.Yukicheva, V.Ya.Prinz
Laboratory of Physics and Technology of 3D Structures.
T.I.Baturina
Laboratory of Physics and Technology of Semiconductor structures Based on А3В5.
A.I. Yakimov, A.V. Dvurechenskii, A.A. Bloshkin, A.V. Nenashev, A.I. Nikiforov
Laboratory of Nonequilibrium Semiconductor Systems.
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds.
A.G.Pogosov, M.V.Budantsev, R.A.Lavrov, A.Ye.Plotnikov, A.K.Bakarov, A.I.Toropov, J.C.Portal
Laboratory of Nonequilibrium Semiconductor Systems
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy and Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds
Laboratory of Physics and Technology of А3В5 Semiconductor Structures.
E.B.Olshanetsky, Z.D.Kvon, N.N.Mikhailov, S.A.Dvoretsky, A.L.Aseev
MBE А2В6 Compounds Technology Laboratory.
Laboratory of Physics and Technology of А3В5 Semiconductor Structures.
A.V.Chaplik, L.I.Magarill
The Laboratory of Theoretical Physics
V.M.Kovalev, A.V.Chaplik
Laboratory of Theoretical Physics.
A.G.Pogosov, M.V.Budantsev, R.A.Lavrov, V.G.Mansurov, A.Yu.Nikitin, V.V.Preobrajenskii, K.S.Zhuravlev
Laboratory of Nonequilibrium Semiconductor Systems
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy and Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of А3В5 Semiconductor Compounds.
O.A.Tkachenko, V.A.Tkachenko, D.G.Baksheev, D.V.Sheglov, A.V.Latyshev, Z.D.Kvon, J.-C.Portal, A.L.Aseev
Laboratory of electron microscopy and submicron structures.
Laboratory of physics and technology structures on the basis of semiconductors А3В5.
N.A.Valisheva, A.A.Guzev, G.L.Kurishev, A.P.Kovchavzev, T.A.Levtsova, Z.V.Panova, A.V.Zarenko
Laboratory of Physical Bases of Integrated Microelectronics
V.V. Vasiliev, V.G. Remesnik, S.A. Dvoretsky, V.S. Varavin, N.N. Mikhailov, Yu.G. Sidorov, A.O. Suslyakov, A.L. Aseev
Laboratory of А2В6 Molecular Beam Epitaxy Technology.
Laboratory of А2В6 Devices Physics and Technology.
D.A.Orlov, V.L.Alperovich, A.S.Terekhov
Laboratory of Nonequilibrium Processes in Semiconductors.
Yu.V.Nastaushev, T.A.Gavrilova, O.V.Naumova, S.N.Svitasheva, F.N.Dultsev, L.V.Sokolov, A.L.Aseev
Laboratory of Molecular-Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds.
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures.
D.V.Sheglov, S.S.Kosolobov and A.V.Latyshev
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures.
A.K.Gutakovskii, T.S.Shamirzaev, A.M.Gilinsky, A.K.Kalagin, A.I.Toropov, K.S.Zhuravlev
Laboratory of Electronic Microscopy and Submicron Structures.
Laboratory of MBE of Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds.
N.N. Rubtsova, A.A. Kovalyov, M.A. Putyato, T.S. Shamirzaev, V.V. Preobrazhenskii, O.P. Pchelyakov
Laboratory of Molecular-Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and А3В5 Compounds. Laboratory of Laser Spectroscopy and Laser Technologies.
E.V.Naumova, V.Ya.Prinz, S.V.Golod, V.A.Seleznev
Laboratory of Physics and Engineering of three-dimensional nanostructures.
V.P.Popov, I.E.Tyschenko, A.G.Cherkov
Laboratory of Silicon Material Science.
A. Lochmann1, E. Stock1, O. Schulz1, F. Hopfer1, D. Bimberg1
V.A. Haisler2 , A.I. Toropov2, A.K. Bakarov2, A.K. Kalagin2, M. Scholz3, S. Buttner3, O. Benson3
Laboratory of Molecular Bean Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
2Institute of Semiconductor Physics, Lavrentyev avenue 13, 630090 Novosibirsk, Russia
1Technische Universitat Berlin, Institut fur Festkorperphysik, Sekr. PN 5-2, Hardenbergstr. 36,10623 Berlin, Germany
3Institut fur Physik, Humboldt Universitat zu Berlin.
L.I. Fedina, T.S. Shamirzaev, S.A. Song, A.K.Gutakoskii, A.L.Chuvilin, A.G.Cherkov, K.S.Zhuravlev, M.S.Seksenbaev, V.Yu. Yakovlev, A.V.Latyshev
Lab. of Electron microscopy and submicron structures
AE Center Samsung Advanced Institute of Technology, Korea.
University Ulm, Germany.
Polytechnic University Tomsk, Russia.
N.N. Rubtsova, E.B.Khvorostov, S.A. Kochubei, V.N. Ishchenko, I.V. Yevseyev
Laboratory of Laser Spectroscopy and Laser Technologies.
V.L.Kurochkin, A.V.Zverev, Yu.V.Kurochkin, I.I.Ryabtsev, I.G.Neizvestny
Laboratory of Nonlinear Resonant Processes and Laser Diagnostics.
S.I.Romanov, N.V.Vandysheva, A.V.Bublikov, D.V.Pyshnyi , A.A.Lomzov
Laboratory of Nonequilibrium Semiconductor Systems.
*Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine.
V.V. Bolotov, A.V. Ocotrub1, Yu.A. Sten\'kin, N.A. Davletkildeev, V.E. Kan, I.V. Ponomaryova
Omsk Вranch of Institute of Semiconductor Physics SB RAS,
1Institute of Non-organic chemistry SB RAS.
V.G.Khoroshevsky
Computer Systems Laboratory.