2004


V.V.Shashkin, M.A.Demyanenko, A.I.Kozlov, A.G.Klimenko, I.V.Marchishin, V.N.Ovsyuk, P.Yu.Pak, A.P.Savchenko
Laboratory of Kinetic Phenomena in Semiconductors
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of A3B5 Semiconductor Compounds
Sector for Physical and Engineering Problems in Microassembly of Multicomponent Photodetectors
A.A.Pakhnevich, V.V.Bakin, A.V.Yaz'kov, м.е.Scheibler, S.V.Shevelev, O.E.Tereshchenko, A.S.Jaroshevich, A.S.Terekhov
Laboratory of Nonequilibrium Processes in Semiconductors
Yu.V.Nastaushev, M.M.Kachanova, F.N.Dultsev, O.V.Naumova, D.V.Sheglov, A.S.Medvedev, V.P.Popov, A.V.Latyshev, A.L.Aseev
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures
Laboratory of Physics and Technology of A3B5 Semiconductor Structures
Laboratory of Silicon Material Science
V.V.Shashkin, M.A.Demyanenko, B.I.Fomin, V.N.Ovsyuk, L.L.Vasilieva, O.I.Semenova, A.G.Klimenko
Laboratory of Physical Chemistry of Semiconductor Surface and Semiconductor - Dielectric Systems
Laboratory of Kinetic Phenomena in Semiconductors
Laboratory of Technology of Silicon Microelectronics
Research and Development Laboratory of Physical and Technological Foundations of Devices Based on A2B6 Semiconductors
A.G.Pogosov, M.V.Budantsev, R.A.Lavrov, A.E.Plotnikov, A.K.Bakarov, A.I.Toropov
Laboratory of Kinetic Phenomena in Semiconductors
Laboratory of Physics and Technology of A3B5 Semiconductor Structures
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of A3B5 Semiconductor Compounds
V.P.Popov, A.A.Frantsuzov, O.V.Naumova, L.N.Safronov, M.A.Ilnitzkii, B.I.Fomin, V.M.Kudrjashov, Yu.V.Nastaushev, T.A.Gavrilova, D.V.Sheglov, A.V.Latyshev, A.L.Aseev
Laboratory of Silicon Material Science
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron structures
L.V.Litvin, D.V.Sheglov, A.A.Bykov, Z.D.Kvon , E.B.Olshanetskii, L.A.Nenasheva, A.S.Medvedev, A.I.Toropov, A.V.Latyshev, V.A.Tkachenko, O.A.Tkachenko, D.G.Baksheyev, A.L.Aseev
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures
Laboratory of Physics and Technology of Semiconductor Structures Based on A3B5
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of A3B5 Semiconductor Compounds
A.O.Govorov, A.V.Kalameitsev
Laboratory of Theoretical Physics
L.I.Magarill, M.V.Entin
Laboratory of Theoretical Physics
A.V.Nenashev, A.F.Zinovieva, A.V.Dvurechenskii
Laboratory of Nonequilibrium Semiconductor Systems
E.G.Batyev
Laboratory of Theoretical Physics
S.V.Golod, V.Ya.Prinz, V.I.Mashanov
Laboratory of Physics and Technology of Three-Dimensional Nanostructures
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
M.D.Efremov, V.A.Volodin, D.V.Marin, S.A.Arzannikova, S.V.Gorajnov, A.I.Korchagin, V.V.Cherepkov, A.V.Lavrukhin, S.N.Fadeev, R.A.Salimov, S.P.Bardakhanov
Laboratory of Radiation Resistance of Semiconductors and Semiconductor Devices
V.V.Bolotov, A.V.Okotrub, V.E.Kan, G.N.Kamaev, I.V.Ponomareva, Yu.A.Stenkin
Omsk Affiliated Branch of ISP SB RAS
V.V.Atuchin
Sector of Optical Materials and Structures
V.A.Haisler
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of A3B5 Semiconductor Compounds
P.A.Bokhan, D.E.Zakrevsky
Laboratory of High Power Gas Lasers
A.I.Nikiforov, V.V.Ulyanov, O.P.Pchelyakov, S.A.Teys, A.K.Gutakovskii, B.Z.Olshanetsky
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures
Yu.G.Sidorov, M.V.Yakushev, D.N.Pridachin, S.V.Rykhlitsky, V.A.Shvets
MBE A3B5 Compounds Technology Laboratory
Laboratory for Ellipsometry of Semiconductor Materials and Structures
V.V.Preobrazhenskii, V.G.Mansurov, k.S.Zhuravlev, A.I.Toropov, O.P.Pchelyakov, T.Kh.Khamzin
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and A3B5 Compounds
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of A3B5 Semiconductor Compounds
Sector for Fluorescence Analysis of Semiconductor Materials and Structures.
K.S.Zhuravlev, V.G.Mansurov, V.V.Preobrazhenskii, Yu.G.Galitsyn, B.R.Semyagin, V.A.Kolosanov, O.A.Shegai, M.A.Revenko, A.K.Gutakovskii, A.V.Latyshev, T.S.Shamirzaev, A.B.Talochkin, V.I.Obodnikov, V.N.Ovsyuk
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of Elementary Semiconductors and III-V Compounds
Laboratory of Electron Microscopy and Submicron Structures;
Laboratory of Molecular Beam Epitaxy of III-V Compounds
Sector for Fluorescence Analysis of Semiconductor Materials and Structures.
A.V.Zverev, I.G.Neizvestny, N.L.Shwartz, Z.Sh.Yanovitskaya
Group for Simulation of Electron and Technological Processes of Microelectronics.